FZO: Odjavljeno 11.660 osoba iz baze osiguranika

U okviru projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje, nastavljene su aktivnosti u dijelu ažuriranja podataka za lica koja su evidentirana kao izbjegla lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljena lica sa Kosova.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa stručnim službama MUP-a i dobijenih podataka koje je Fondu dostavio MUP Crne Gore, izvršena je odjava sa osiguranja svim licima sa ovim statusom, koja do zakonskog roka nijesu podnijela zahtjev za regulisanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom u skladu sa Zakonom o strancima.

Ukupan broj lica iz navedenih kategorija koja su odjavljena iz baze osiguranika Fonda je 11660, od čega je 5116 imalo izabranog doktora.

Prikaz broja odjavljenih izbjeglih lica iz bivših republika SFRJ i interno raseljenih lica sa Kosova koja su imala izabranog doktora po domovima zdravlja:

 

Naziv ustanove              Broj odjavljenih osiguranika

DOM ZDRAVLJA BAR                   872

DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE    98

DOM ZDRAVLJA BUDVA               347

DOM ZDRAVLJA CETINJE              10

DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD   119

DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI     231

DOM ZDRAVLJA BERANE              729

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN             111

DOM ZDRAVLJA KOTOR                92

DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC         13

DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ                200

DOM ZDRAVLJA PLAV                  308

DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA           32

DOM ZDRAVLJA ROŽAJE              48

DOM ZDRAVLJA PODGORICA     2300

DOM ZDRAVLJA TIVAT                 327

DOM ZDRAVLJA ULCINJ               223

DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA    127

U sljedećim aktivnostima na realizaciji Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje, predstoji usaglašavanje podataka o mjestu prebivališta osiguranika iz baze podataka Fonda sa podacima o mjestu prebivališta preuzetim iz zvaničnog registra stanovništva (CRS) koji se vodi u MUP-u.

-Realizacijom navedenog izvršiće se automatsko evidentiranje osiguranih lica u područnoj jedinici/filijali Fonda prema mjestu prebivališta lica, sobzirom da i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i izbor doktora osigurana lica treba da vrše prema mjestu prebivališta.  To znači da sva osigurana lica koja imaju izabranog doktora van mjesta prebivališta biće u obavezi da promjene mjesto prebivališta ili  da izaberu doktora prema prijavljenom mjestu prebivališta, o čemu ćemo naknadno obavjestiti naše osiguranike sa jasno definisanim rokom izvršenja obaveze. Projekat će se dalje razvijati u pravcu uspostavljanja automatske sinhronizacije sa Centralnim registrom obveznika i osiguranika (CROO) iz sistema Poreske Uprave, što će između ostalog za posljedicu imati smanjenje broja osiguranika u bazi Fonda, za broj lica koja su imala privremeno zapošljenje u Crnoj Gori- saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude