Nova krivična prijava CPC protiv službenika katastra: Nezakoniti ugovori sa Srpskom crkvom

Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić podnio je juče još jednu krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika podgoričke filijale Uprave za nekretnine zbog nezakonitog upisa zemljišta u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Vučinić je prijavu podnio Vr­hovnom državnom tuži­laštvu protiv, kako je na­veo, NN lica i sa njima povezanih osoba iz dr­žavne administracije, zbog krivičnog djela zloupoteba službenoga položaja iz Člana 416 st 3 u vezi st. 1 i članova 412, 413, 414 i 415 Krivičnoga zakonika Crne Gore.KatastarOn je u prijavi naveo da je uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Podgorica utvr­đeno da je „Srpska pravoslavna crkva, od­nosno njena filijala u Crnoj Gori, eparhija koja sebe naziva pra­voslavna Mitropolija crnogorsko-primorska, nezakonito stekla vlasništvo nad državnim zemljištem u Podgorici, i takozvanom kompenzacijom ostvarila određene benfite, ko­je izviđajem treba bliže odredi­ti i utvrditi njihovu vrijednost”.- Ta crkva je svojevremeno po­krenula spor oko vlasništva nad zemljištem kod Crkve Sve­tog Đorđa u Podgorici i u selu Srpska, KO Cijevna, koje je bilo namijenjeno za izgradnju ma­gistralnog puta M2, odnosno za obilaznicu oko Golubovaca, dok je glavni grad pokrenuo spor oko zemljišta koje se nala­zi oko Saborne crkve, ospora­vajući cetinjskoj filijali Beo­gradske patrijaršije vlasništvo nad njim.U oktobru 2013. godi­ne dogovoreno je da strane odustanu od tužbi povodom prve dvije lokacije, da parcele kod Crkve Svetog Dorđa pri­padnu glavnom gradu, a kom­pleks zemljišta ispred Sabornog hrama Mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Tim povodom, i stranke u sporu su izjavile da su pronašle način da sporazumno sudskim poravnanjem, uz poštovanje zakona, riješe sve te sporove, jer, kako su izja­vili, postoji do­voljno zakon­skih okvira i onoga što su ne­sporne činjenice koje su utvrđene u dosadašnjim sudskim postup­cima.Ova epar­hija se zahvaljujući tom nezakonitom sporazumnom sudskom poravnanju ponaša kao vlasnik te, nezakonito, kako izjavljuju, kompenzovane imovine, iako ona nikada nije bila svojina cetinjske Mitropolije, a još manje Srpske pravoslavne crkve ili njene filijale – naglašeno je pri­javi.IstorijatU nastavku se objašnjava istori­jat imovinskih prava nad crkva­ma i manastirima u Crnoj Gori i pojašnjava da Cetinjska mitro­polija nikada nije bila vlasnik crkava i manastira, njihove po­kretne i nepokretne imovine.- Svaka crkva, svaki manastir po zakonima Knjaževine, odno­sno Kraljevine Crne Gore bila je posebno pravno lice – ističe se u prijavi.Podsjeća se da ni u nekadašnjoj Jugoslaviji Srpska pravoslavna crkva nije nikada bila označena kao vlasnik crkvene imovine. Vučinić zahtijeva od tužilaštva da utvrdi ko je, bez pravnog os­nova, Srpskoj crkvi samovoljno priznao vlasništvo na državnim zemljištem i utvrdi ko je odgo­voran za potpisivanje ugovora o nezakonitoj, kako navodi, ta­kozvanoj kompenzaciji i preduzme mjere protiv tih osoba.Neko se okoristioVučinić je novu prijavu protiv službenika katastra podnio na osnovu doku­menata koje je dobio od jednog državnog organa, a na njegov upit o vlasništvu nad pojedinim crnogor­skim crkvama.- Iz priloženoga dokumenta jasno je da je Crkva Svetog Đorđa i isve oko nje držav­no vlasništvo, kao i zemlji­šte koje je bilo oko Saborne crkve Preko Morače, pa je jasno da je dogovor oko zamjene zemljišta izvršen protivpravno, jer SPC nije vlasnik nego korisnik.Očito je da se neko okoristio s tom zamjenom, da je dao u vlasništvo stranoj crkvi državnu imovinu i omo­gućio joj da gradi i da se utvrđuju protivno držav­nim interesima – ocijenio je Vučinić u prijavi.Pobjeda

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude