VRHOVNI SUD: Pritvor Pavićeviću zbog ubistva brata

Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re pri­hva­tio je pred­log Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva da se pro­du­ži pri­tvor Nik­ši­ća­ni­nu Žar­ku Pa­vi­će­vi­ću (73), ko­ji se te­re­ti da je ubio bra­ta Raj­ka Pa­vi­će­vi­ća (75). Tu­ži­la­štvo je po­kre­nu­lo is­tra­gu pro­tiv Pa­vi­će­vi­ća i tra­ži­lo da mu bu­de pro­du­žen pri­tvor zbog opa­sno­sti od bjek­stva i te­ži­ne dje­la za ko­je se te­re­ti.

Ka­ko je sa­op­šte­no iz Vr­hov­nog su­da, osno­va­na sum­nja da je Pa­vi­će­vić iz­vr­šio dje­lo za ko­je se te­re­ti pro­iz­i­la­zi iz za­pi­sni­ka o uvi­đa­ju Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci, ob­duk­ci­o­nog za­pi­sni­ka, iz­vje­šta­ja o kri­mi­na­li­stič­ko- teh­nič­kom pre­gle­du li­ca mje­sta i uzor­ko­va­nju tra­go­va CB Nik­šić.

850a77555b7a587020ba47521a0d0730

Is­tra­ga u do­sa­da­šnjem to­ku tra­ja­nja pri­tvo­ra ni­je za­vr­še­na iz objek­tiv­nih raz­lo­ga, pa je sud oci­je­nio da je po­treb­no da Pa­vi­će­vić osta­ne u pri­tvo­ru.
–Te­ži­na kri­vič­nog dje­la ko­je se okri­vlje­nom sta­vlja na te­ret, za ko­je je pro­pi­sa­na ka­zna za­tvo­ra u tra­ja­nju od pet do pet­na­est go­di­na, do­ve­de­na u ve­zu sa či­nje­ni­com da okri­vlje­ni ima bli­sku rod­bi­nu u ino­stran­stvu, da ni­je ože­njen, da ne­ma dje­cu i da je do­brog imov­nog sta­nja, pred­sta­vlja okol­nost ko­ja uka­zu­ju da bi okri­vlje­ni mo­gao po­b­je­ći uko­li­ko bi se na­šao na slo­bo­di – sa­op­šte­no je iz Vr­hov­nog su­da.

Pa­vi­će­vić je na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu ne­gi­rao da je ubio bra­ta. Po­zna­ti nik­šić­ki hi­rurg u pen­zi­ji Raj­ko Pa­vi­će­vić pro­na­đen je mr­tav po­čet­kom ok­to­bra pro­šle go­di­ne u na­se­lju Mi­lo­ča­ni u Nik­ši­ću. Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti is­tra­ge su po­tvr­di­li da je Pa­vi­će­vić ubi­jen, a zbog sum­nje da je usmr­tio pen­zi­o­ni­sa­nog lje­ka­ra, uhap­šen je nje­gov brat Žar­ko Pa­vi­će­vić, ko­ji je ži­vio u is­toj ku­ći s njim.

Pa­vi­će­vi­će­vo be­ži­vot­no ti­je­lo pro­na­đe­no je u ljet­njoj ku­hi­nji, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će.

Ob­duk­ci­o­ni na­laz je po­ka­zao da je smrt na­stu­pi­la na­sil­nim pu­tem, a po­li­ci­ja sum­nja da je Žar­ko vi­še pu­ta tu­pim pred­me­tom uda­rio bra­ta u gla­vu.

Raj­ko Pa­vi­će­vić ni­je bio po­znat sa­mo kao hi­rurg, već i kao član So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, u ko­joj je bio od nje­nog osni­va­nja. Bio je u pred­sjed­ni­štvu te stran­ke na lo­kal­nom ni­vou i u glav­nom od­bo­ru. On ni­je imao po­ro­di­cu, baš kao ni nje­gov brat Žar­ko, sa ko­jim je ži­vio u po­ro­dič­noj ku­ći u Mi­lo­ča­ni­ma. M.V.P.

(DAN)

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude