ŽIVOT BEZ PRITISKA: Usvojen Zakon o ličnom stečaju

Usvojen prijedlog Liberalne partije koja smatra da se ovim Zakonom o ličnom stečaju pruža šansa prezaduženim građanima za bolju budućnost i život bez pritiska.

Poslanici su večeras usvojili Zakon o ličnom stečaju potrošača kojim je Liberalna partija tražila da prezaduženi građani imaju mogućnost da kroz stečaj u određenom vremenskom roku vrate dugove prema bankama, lizing kućama, komunalnim preduzećima, elektroenergetskim kompanijama.

Usvajanjem Zakona o ličnom stečaju potrošača, stvoriće se, kako je ranije ocijenjeno, realni preduslovi, ne samo dalje harmonizacije legislative sa propisima EU, već će se i praktično Crna Gora svrstati u društvo najnaprednijih država koje su do sada usvojile slično zakonsko rješenje.

“Ovaj zakon omogućiće prezaduženim građanima da imaju realnu šansu da na efikasan način servisiraju svoja dugovanja i da organizuju sebi i svojoj porodici izvjesniju budućnost”, rekli su ranije iz LP.

Centralna banka  (CBCG) smatra da uvođenje instituta ličnog bankrota, uprkos prednostima, nosi brojne nedostatke, te da  građani za rješenje  finansijskih problema imaju na raspolaganju  mogućnosti koje im nudi Zakon o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju.

Prema predlogu LP, stečaj  može da se pokrene ako je potrošač insolventan što znači da je trajno nesposoban da izmiruje svoje obaveze. Postupak stečaja sprovodi se nad imovinom potrošača, izuzev primarne stambene u kojoj živi.

LP smatra da se njihovim predlogom  pruža  šansa  da prezaduženi građani imaju bolju budućnost i život bez pritiska, kao i da je cilj da se nauče da žive u skladu sa primanjima i da troše onoliko koliko zarađuju.

Očekuju da bi njihov predlog doveo do smanjenog broja postupaka pljenidbe imovine insolventnih građana i do većeg stepena namirenja potraživanja povjerilaca.

Izvor: Vijesti

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude