Beranac vođa bande u Beču

Je­dan od vo­đa nar­ko-ban­de u Austri­ji je i Mar­ko Šće­kić iz Be­ra­na, ko­ji je za­jed­no sa svo­jim or­ta­ci­ma uhap­šen pri­je dva da­na. Austrij­ska po­li­ci­ja, u sa­rad­nji sa ko­le­ga­ma iz Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, raz­bi­la je me­đu­na­rod­nu nar­ko-ban­du. Na­kon vi­še­mje­seč­ne in­ten­ziv­ne is­tra­ge, Kri­mi­na­li­stič­ka slu­žba Be­ča za­bi­lje­ži­la je ogro­man uspjeh u bor­bi pro­tiv nar­ko-kri­mi­na­la.
Šće­kić je bio vo­đa jed­ne od nar­ko-će­li­ja u Be­ču, ko­ja se ba­vi­la di­stri­bu­ci­jom nar­ko­ti­ka, a kod nje­ga je pro­na­đen fal­si­fi­ko­va­ni pa­soš Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.
U akciji raz­bi­ja­nja srp­sko-cr­no­gor­ske ban­de uhap­še­no je 18 oso­ba, za­pli­je­nje­no je 3,9 ki­lo­gra­ma he­ro­i­na, 4,5 ki­lo­gra­ma spi­da, 5.200 ek­sta­zi ta­ble­ta, 550 gra­ma ko­ka­i­na, 39 ki­lo­gra­ma sred­sta­va za ob­ra­du nar­ko­ti­ka, kao i 60.000 eura u go­to­vi­ni i tri pi­što­lja.
Ote­ža­va­ju­ća okol­nost za ot­kri­va­nje ban­de bi­la je ta što su ko­ri­sti­li fal­si­fi­ko­va­ne pa­so­še, i to iz­da­te na vi­še ime­na. Ta­ko­đe, ko­mu­ni­ci­ra­li su na srp­skom, što je austrij­skoj po­li­ci­ji do­dat­no ote­ža­va­lo da im uđe u trag. Ot­kri­ve­no je da je Šće­kić pred­vo­dio jed­nu nar­ko-gru­pu.
Is­tra­ga je po­če­la na je­sen pro­šle go­di­ne, a u sa­rad­nji sa srp­skim i cr­no­gor­skim ko­le­ga­ma austrij­ski kri­mi­na­li­sti su uspje­li da raz­ot­kri­ju čla­no­ve ban­de, te je pr­vo hap­še­nje usli­je­di­lo u no­vem­bru pro­šle go­di­ne.

Gram heroina 40 eura
Kao skla­di­šta za nar­ko­ti­ke slu­ži­lo je vi­še sta­no­va u Be­ču, a pro­da­ja se od­vi­ja­la uvi­jek iz­me­đu 12 i 20 ča­so­va. Gram he­ro­i­na, ka­ko je sa­op­šte­no iz ta­mo­šnje po­li­ci­je, pro­da­van je za 35 do 40 eura.

Šće­kić je za taj po­sao an­ga­žo­vao i ne­ke svo­je ze­mlja­ke, ko­ji su do­la­zi­li vi­ken­dom, oba­vlja­li po­sao, a za­tim se vra­ća­li ku­ća­ma. Ta­ko­đe, ve­ći broj li­ca je bio uklju­čen u taj po­sao, stal­no su se po­ja­vlji­va­le no­ve oso­be, pa im je bi­lo te­ško ući u trag.
U Be­ču su hap­še­ni pre­te­žno „voj­ni­ci”, ko­ji su dje­lo­va­li kao po­sred­ni­ci ili pro­dav­ci na uli­ci, od­no­sno za ču­va­nje i pa­ko­va­nje nar­ko­ti­ka.
Še­fo­vi ban­de su dje­lo­va­li iz Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, ali je je­dan od glav­nih osum­nji­če­nih, ka­ko je sa­op­šti­la po­li­ci­ja, uhap­šen u jed­nom sta­nu u Be­ču. Ova ban­da, ka­ko is­ti­če po­li­ci­ja, bi­la je pro­fe­si­o­nal­no or­ga­ni­zo­va­na. Čim bi ču­va­ri re­da uhap­si­li jed­nog od čla­no­va, u ro­ku od nekoliko da­na bi­lo bi ob­u­če­no „no­vo oso­blje”.
Ka­ko sa­zna­je­mo, po­li­ci­ja je do ime­na Marka Šće­ki­ća do­šla na osno­vu is­ka­za nar­ko-ku­ri­ra ko­ji je uhap­šen u no­vem­bru pro­šle go­di­ne. On je ta­da is­tra­ži­te­lji­ma is­pri­čao ko je vo­đa, gdje su skla­di­šta i ka­ko se dro­ga di­stri­bu­i­ra.
– Po­li­ci­ja je ta­da po­če­la da pra­ti gru­pu, do­šla je do po­da­ta­ka ka­ko nar­ko-klan funk­ci­o­ni­še, ka­ko i gdje na­ba­vlja nar­ko­ti­ke. Po­sli­je vi­še od de­set mje­se­ci is­tra­ge, po­če­la su hap­še­nja – pre­no­se austrijski me­di­ji.

Izvor: DAN

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude