INCIDENT NA RIJECI CRNOJEVIĆA: Ranio se iz pištolja

Ce­ti­nja­nin D.G. ra­njen je u ku­ći na Ri­je­ci Cr­no­je­vi­ća, a uzrok je ne­struč­no ru­ko­va­nje va­tre­nim oruž­jem.

Nje­mu je uka­za­na lje­kar­ska po­moć i na­la­zi se van ži­vot­ne opa­sno­sti.

O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten za­mje­nik osnov­nog tu­ži­o­ca,  ko­ji je na­lo­žio is­tra­gu.

Izvor: DAN

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude