UHAPŠEN BARANIN DARKO MILIĆ: Kletvom ugrozio premijera

Ba­ra­nin Dar­ko Mi­lić uhap­šen je prek­si­noć zbog ugro­ža­va­nja si­gur­no­sti pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.

Okri­vlje­ni Ba­ra­nin se sum­nji­či da je na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk ugro­zio bez­bjed­nost pred­sjed­ni­ka Vla­de ka­da je u svom sta­tu­su ne­ga­tiv­no ko­men­ta­ri­sao po­ziv­ni­cu za pri­klju­če­nje Ali­jan­si ko­ju je Cr­na Go­ra do­bi­la u sri­je­du.
– Ti si kriv za sve, olo­šu je­dan, a po­go­to­vo za ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO. Smrt ti pu­kla.., ob­ja­vio je Mi­lić na svom Fej­sbuk pro­fi­lu.

Iako ni­je ime­no­vao na ko­ga se od­no­si­la po­ru­ka, Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru i po­li­ci­ja su na osno­vu ob­ja­vlje­ne mon­ti­ra­ne fo­to­gra­fi­je na ko­joj se vi­de dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca ko­ji vo­de Đu­ka­no­vi­ća pro­ci­je­ni­li da su ove ri­je­či upu­će­ne pre­mi­je­ru. Ta­ko­đe, na po­le­đi­ni fo­to­gra­fi­je na­pi­sa­no je i: „Da smo na vri­je­me ova­ko ne bi Cr­na Go­ra bi­la ka’ Mo­na­ko”.

Če­ka­ju Mi­lovo izjašnjenje : Osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac na­kon sa­slu­ša­nja osum­nji­če­nog Mi­li­ća na­re­dio je da se pri­ba­vi pre­mi­je­ro­vo iz­ja­šnje­nje da li se zbog Fej­sbuk sta­tu­sa ovog okri­vlje­nog osje­tio ugro­že­no. Na­i­me, da bi po­sto­ja­lo kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti, shod­no za­kon­skim pro­pi­si­ma, ošte­će­ni mo­ra da se iz­ja­sni da se zbog rad­nji okri­vlje­nog osje­tio ugro­že­no. Ka­ko bi Đu­ka­no­vić iz­nio stav zbog ovog do­ga­đa­ja, tu­ži­lac je Mi­li­ća po­slao u be­to­njer­ku.

Mi­lić je br­zom ak­ci­jom po­li­ci­je, po na­lo­gu tu­ži­la­štva, li­šen slo­bo­de, a na sa­slu­ša­nju u po­li­ci­ji pri­znao je da je po­sta­vio spor­ni sta­tus, ali da ni­je imao na­mje­ru ni­ko­me da pri­je­ti.

Mi­lić ko­ji je član gru­pe gra­đa­na ko­ja se­be na­zi­va „Bar­ska sr­ba­di­ja” je, ka­ko „Dan” sa­zna­je, uhap­šen prek­si­noć oko 18 ča­so­va. Ta­da mu je sa­op­šte­no da ga pri­vo­de na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor ko­ji se ipak za­vr­šio od­re­đi­va­njem za­dr­ža­va­nja u tra­ja­nju od tri da­na. Po­što je pri­ve­den u bar­ski cen­tar bez­bjed­no­sti, po­li­caj­ci su iz­vr­ši­li de­ta­ljan pre­tres nje­go­vog sta­na. Tom pri­li­kom ni­je pro­na­đe­no ni­šta zbog če­ga bi mo­gli da te­re­te Mi­li­ća.

Uhap­še­ni Ba­ra­nin je na­kon sa­slu­ša­nja u po­li­ci­ji spro­ve­den u Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru. I tom pri­li­kom ne­gi­rao je kri­vi­cu, ali je tu­ži­lac ipak oci­je­nio da se ra­di o kri­vič­nom dje­lu ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti na šte­tu pre­mi­je­ra.

Zbog pri­jet­nji pre­mi­je­ru Đu­ka­no­vi­ću pri­je po­la go­di­ne u Pod­go­ri­ci je uhap­šen Lu­ka Vu­ko­je­vić. Na­vod­ne pri­jet­nje na ra­čun Đu­ka­no­vi­ća ovaj mla­dić ob­ja­vio je ko­men­ta­ri­šu­ći čla­nak na por­ta­lu ND „Vi­je­sti”.
– Žr­tvo­va­ću se. Za na­ci­ju. Za­pam­ti­te što vam ka­žem. Zna­će­te me po ime­nu i pre­zi­me­nu. Ubi­ću pre­mi­je­ra. Ta­ko će okon­ča­ti moj ži­vot, ali i 20 go­di­na ro­bi­je. Ba­rem ne­što da ura­dim za svo­ju dje­cu ka­da iz­bo­ri ne po­ma­žu. Na­dam se da će mi ne­ko post­hum­no po­di­ći spo­me­nik. Ne mo­gu vi­še – na­pi­sao je Vu­ko­je­vić ta­da.

Tu­ži­la­štvo je po­di­glo op­tu­žni pred­log pro­tiv Vu­ko­je­vi­ća iako ni­je­su do­bi­li pre­mi­je­rov stav da li se zbog ovih ri­je­či osje­tio ugro­že­no. Upra­vo za­to, na sle­de­ćem su­đe­nju Vu­ko­je­vi­ću pla­ni­ra­no je sa­slu­ša­nje Đu­ka­no­vi­ća.

Autori; M.V.P. – D.Ž
Izvor: DAN

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude