Domaćinstvo Đurčevića: Izgorelo 1.000 bala sijena i automobil

Po­moć­ni obje­kat sa pre­ko 1.000 ba­la si­je­na, alat i auto­mo­bil „golf 2” iz­go­re­li su u po­ža­ru ko­ji je ju­če u 4 sa­ta uju­tru iz­bio u do­ma­ćin­stvu Sa­va Đur­če­vi­ća u zet­skom se­lu Vu­ja­či­ća Ma­ha­la.

U objek­tu gdje je bi­lo smje­šte­no si­je­no iz­go­re­la je kom­plet­na in­sta­la­ci­ja. Od­mah su po­zva­ni va­tro­ga­sci, a kom­ši­je su pr­ve pri­te­kle u po­moć i po­če­le da ga­se va­tru .

Va­tr­go­a­sci su od­mah na­kon po­zi­va iza­šli na te­ren i lo­ka­li­zo­va­li po­žar, ma­da je va­tra zbog ve­li­ke kli­či­ne si­je­na još sa­ti­ma ti­nja­la. Za­hva­lju­ju­ći nji­ho­voj br­zoj in­ter­ven­ci­ji va­tra se ni­je pro­ši­ri­la na obli­žnje stam­be­ne objek­te.
-Do­ja­vu da go­ri do­bi­li smo u 4:21 sat. Na li­ce mje­sta od­mah je iza­šlo 11 va­tro­ga­sa­ca sa če­ti­ri vo­zi­la na­kon pri­ja­ve mje­šta­na. Iz­go­re­la je šta­la sa 1.000 ba­la si­je­na, „golf 2” i alat – sa­op­šte­no je iz Dis­pe­čer­skog cen­tra.

Da im je do­ma­ćin­stvo u pla­me­nu Đur­če­vi­će su u zo­ru alar­mi­ra­le kom­ši­je. Sa­vov sin Ne­dan Đur­če­vić is­pri­čao je da su kad su do­šli ima­li šta i vi­dje­ti -sve što su mu­ko­trp­nim ra­dom ste­kli ovog lje­ta ­je iz­go­re­lo.
-Kad su nas kom­ši­je oba­vje­sti­le da di­mi obje­kat do­tr­ča­li smo od­mah i su­o­či­li sa či­nje­ni­com da nam je sav trud prak­tič­no pro­pao. Po­red si­je­na iz­go­reo nam je auto, trak­tor, mo­tor­na še­ga, tri­mer… Ve­li­ka šte­ta je na­pra­vlje­na. Ne­moć­ni smo bi­li da išta spa­si­mo. Va­tro­ga­sci su nam po­mo­gli tek to­li­kio da se ne pro­ši­ri na okol­ne ku­će – is­pri­čao je Ne­nad Đur­če­vić.

On je na­po­me­nuo da je ovo dru­gi put da im se ovo de­ša­va u po­sled­njih par go­di­na.
-Pri­je dvi­je go­di­ne go­rio nam je isti obje­kat. Šte­ta je ta­man ista bi­la. Ta­da je stru­ja bi­la uzrok od­no­sno gr­mlja­vi­na. Me­đu­tim, sad ne zna­mo šta je. Či­sto sum­njam da je ovo­ga pu­ta od stru­je. Ima sa­mo je­dan kabl što vo­di za dru­ge objek­te. Ni­je bi­lo ni­ka­kvog op­te­re­će­nja, ni­šta – ka­že Đur­če­vić.
Sa­vo Đur­če­vić do­dao je da se ne­će ni­ko­me obra­ća­ti, jer sma­tra da od to­ga ne­ma vaj­de. Ka­ko ka­že po­ku­ša­će po­no­vo da re­no­vi­ra­ju obje­kat. 
Na li­cu mje­sta iz­vr­šen je uvi­đaj, a uzrok po­ža­ra se is­pi­tu­je.

 

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude