Preko Bara švercuju cigare

U po­sled­nje vri­je­me Lu­ka Bar po­sta­je jed­na od glav­nih tran­zit­nih ta­ča­ka za kri­jum­ča­re­nje ci­ga­re­ta pre­ko te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re, oci­je­nje­no je u po­li­cij­skom do­ku­men­tu „Pro­cje­na opa­sno­sti od or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la”.

Sa aspek­ta kri­jum­ča­re­nja ci­ga­re­ta na me­đu­na­rod­nom ni­vou, ka­ko tvr­de u po­li­ci­ji, mo­gu se iz­dvo­ji­ti tri ru­te. Za sve tri ru­te ka­rak­te­ri­stič­no je da se ci­ga­re­te u Cr­nu Go­ru do­pre­ma­ju pre­ko Lu­ke Bar.
– Za da­lje kri­jum­ča­re­nje pre­ko te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re ka kraj­njim de­sti­na­ci­ja­ma (ze­mlje Evrop­ske uni­je) ko­ri­ste se te­ret­ni ka­mi­o­ni. Obič­no je ri­ječ o ci­ga­re­ta­ma sa fal­si­fi­ko­va­nim ak­ci­znim mar­ki­ca­ma, a nji­hov tran­sport obič­no pra­ti i upo­tre­ba fal­si­fi­ko­va­ne do­ku­men­ta­ci­je. U po­sled­njem vre­men­skom pe­ri­o­du pri­sut­na je sve iz­ra­že­ni­ja pro­ble­ma­ti­ka kri­jum­ča­re­nja ci­ga­re­ta pre­ko te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re, a sa aspek­ta kri­jum­čar­skih ru­ta, po­seb­no va­žno mje­sto za­u­zi­ma Lu­ka Bar, na šta uka­zu­ju i po­sled­nje za­ple­ne ve­li­kih ko­li­či­na ci­ga­re­ta. Re­gi­stro­van je i slu­čaj kri­jum­ča­re­nja le­gal­no pro­iz­ve­de­nih ci­ga­re­ta iz Cr­ne Go­re, pre­ko Lu­ke Bar ka Grč­koj, gdje je i za­pli­je­nje­na ve­li­ka ko­li­či­na ci­ga­re­ta – pi­še u po­li­cij­skom do­ku­men­tu.

U po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma za­bi­lje­že­no je i kri­jum­ča­re­nje ci­ga­re­ta pre­ma Re­pu­bli­ci Ita­li­ji, po­sred­stvom put­ni­ka i čla­no­va po­sa­de bro­da „Sve­ti Ste­fan”, ko­ji plo­vi na re­la­ci­ji Bar–Ba­ri.
– Po­je­di­na sa­zna­nja uka­zu­ju da je ri­ječ o ci­ga­re­ta­ma ko­je su ku­pu­ju u fri šo­po­vi­ma u slo­bod­noj zo­ni Lu­ke Bar. Obič­no se kri­jum­ča­re­nje ci­ga­re­ta vr­ši uz po­moć vo­za­ča ka­mi­o­na za ko­je ne po­sto­ji sum­nja da se ko­ri­ste za na­ve­de­ne ak­tiv­no­sti. Po­je­di­ne pro­cje­ne uka­zu­ju da se na ovaj na­čin kri­jum­ča­re ci­ga­re­te u ma­njim ko­li­či­na­ma, ko­je uglav­nom za­vr­ša­va­ju na cr­nom tr­ži­štu u Ba­ri­ju – na­vo­di se u do­ku­men­tu.

Spro­vo­đe­njem po­ja­ča­nih kon­tro­la to­kom 2014. i 2015. go­di­ne za­pli­je­nje­no je pre­ko šest mi­li­o­na ko­ma­da ci­ga­re­ta od ko­jih je naj­ve­ći dio bio na­mi­je­njen tr­ži­štu Cr­ne Go­re, te su kao ta­kve di­stri­bu­i­ra­ne u ma­lo­pro­daj­nim objek­ti­ma u go­to­vo svim cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma. Uglav­nom je ri­ječ o ci­ga­re­ta­ma bez ak­ci­znih mar­ki­ca ili oni­ma na ko­je su na­li­je­plje­ne ak­ci­zne mar­ki­ce ze­ma­lja okru­že­nja – Sr­bi­je, Hr­vat­ske i Al­ba­ni­je.

Na­ve­de­no uka­zu­je da Cr­ne Go­ra ni­je sa­mo tran­zit­na zo­na za kri­jum­ča­re­nje ci­ga­re­ta, već i do­brim di­je­lom slo­vi kao kraj­nja de­sti­na­ci­ja. U di­je­lu ko­ji se od­no­si na kri­jum­ča­re­nje na re­gi­o­nal­nom ni­vou mo­že se za­klju­či­ti da se uglav­nom u tu svr­hu ko­ri­ste put­nič­ki auto­mo­bi­li, kom­bi vo­zi­la i auto­bu­si sa spe­ci­jal­no ugra­đe­nim bun­ke­ri­ma.

(DAN)

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude