DOLJANI: Završio na krovu drugog auta

Pod­go­ri­ča­nin Ri­sto Ze­če­vić (62) za­do­bio je te­ške tje­le­sne po­vre­de u sa­o­bra­ćaj­noj ne­zgo­di ko­ja se do­go­di­la ju­če u pod­go­rič­kom naselju Do­lja­ni.

Ze­če­vić ko­ji je upra­vljao auto­mo­bi­lom „ven­to” je iz za­sad ne­u­tvr­đe­nih raz­lo­ga iz­gu­bio kon­tro­lu nad vo­zi­lom i sle­tio sa uli­ce. Nje­gov auto­mo­bil je po­tom za­vr­šio na kro­vu vo­zi­la mje­šta­ni­na Do­lja­na, a Zečeviić je u ude­su za­do­bio po­vre­de gla­ve i ru­ke. Pre­ve­zen je u Ur­gent­ni cen­tar gdje su mu kon­sta­to­va­ne te­ške tje­le­sne po­vre­de i za­dr­žan je na li­je­če­nju.

Ka­ko je sa­op­šte­no iz Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re, po­vri­je­đe­ni Ze­če­vić se na­la­zi van ži­vot­ne opa­sno­sti.

Na­kon ude­sa na li­ce mje­sta su sti­gle Hit­na po­moć i po­li­ci­ja, a o do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šte­no i Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci.

Porodica Rosandić čije auto je Zečević oštetio prilikom udesa apelovala je na nadležne da riješe problem na spornoj ulici, zbog čestih udesa na tom mjestu.

Izvor: DAN

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude