IZLOŽBA VANE PRELEVIĆ I SINIŠE RADULOVIĆA: Sjećanja i snovi umjetnika

Li­kov­ni umjet­ni­ci Ivan­ka Va­na Pre­le­vić i Si­ni­ša Ra­du­lo­vić pred­sta­vi­će se u uto­rak, 1. de­cem­bra po­stav­kom u Na­rod­nom mu­ze­ju u Kra­lje­vu. Iz­lo­žbu će u 19 ča­so­va otvo­ri­ti isto­ri­čar umjet­no­sti Lju­bi­ša Si­mo­vić. Pro­je­kat se re­a­li­zu­je na po­ziv Na­rod­nog mu­ze­ja iz Kra­lje­va, uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva kul­tu­re Cr­ne Go­re.

Po­stav­ka se sa­sto­ji iz dvi­je odvo­je­ne, kom­plek­sne iz­lo­žbe dvo­je cr­no­gor­skih umjet­ni­ka ko­je će si­mul­ta­no bi­ti pred­sta­vlje­ne kra­lje­vač­koj pu­bli­ci.

Ivan­ka Va­na Pre­le­vić pred­sta­vi­će se Kra­ljev­ča­ni­ma iz­lo­žbom am­bi­jen­talnh in­sta­la­ci­ja i obje­ka­ta pod na­zi­vom „U snu san” ko­ja je pri­ka­za­na u ok­to­bru mje­se­cu u Cen­tru sa­vre­me­ne umjet­no­sti Cr­ne Go­re. Spro­vo­de­ći neo­dvo­ji­vo spi­ri­tu­al­na i sup­stan­ci­jal­na is­tra­ži­va­nja, pre­ma na­vo­di­ma isto­ri­čar­ke umjet­no­sti Lji­lja­ne Ka­ra­džić, „Va­na Pre­le­vić kon­ti­nu­i­ra­no stva­ra sim­bo­lič­ke struk­tu­re ko­je svo­ju sna­gu dje­lo­va­nja iz­vo­de iz fi­nog sta­bi­li­zov­nja raz­li­ka i ko­eg­zi­sten­ci­je fi­zič­kog i du­hov­nog, kon­kret­nog i op­šteg, sa­znaj­nog i ne­do­ku­či­vog”.

Iako vr­lo kon­cen­tri­sa­na na sa­me ma­te­ri­ja­le, nji­ho­vu fi­zič­ku sup­stan­ci­jal­nost i pla­stič­ka svoj­stva, umjet­ni­ca iz­vla­či na po­vr­ši­nu sim­bo­lič­no i ima­gi­nar­no, stva­ra­ju­ći fik­ci­o­nal­ni vi­šak ko­ji nje­ne in­sta­la­ci­je i objek­te či­ni aura­tič­nim – is­ti­če Ka­ra­dži­će­va.

Si­ni­ša Ra­du­lo­vić, pak, pred­sta­vi­će se iz­lo­žbom „Flat­te­ned Fa­u­na” ko­ju je cr­no­gor­ska pu­bli­ka ima­la pri­li­ku vi­dje­la u ok­to­bru u ga­le­ri­ji „Ate­lje Da­do” na Ce­ti­nju. Iz­lo­žba se sa­sto­ji od se­ri­je di­gi­tal­nih prin­to­va i vi­deo ra­da ko­ji su na­sta­li kao re­zul­tat kom­plek­snog is­tra­ži­va­nja.

Pre­ma na­vo­di­ma isto­ri­čar­ke umjet­no­sti Lji­lja­ne Ka­ra­džić, Ra­du­lo­vić kom­bi­nu­je re­tro fo­to­gra­fi­je bi­zar­nog ili op­sce­nog ka­rak­te­ra iz vir­tu­el­nih da­to­te­ka sa frag­men­ti­ra­nom pri­vat­nom ar­hi­vom re­kre­i­ra­nih sje­ća­nja na bez­u­slov­nu, idi­lič­nu oče­vu lju­bav stva­ra­ju­ći ne­raz­lu­či­vu, bol­nu mje­ša­vi­nu me­mo­ri­jal­nog i stvar­nog.

Ta­ko Ra­du­lo­vić stva­ra ba­rok­no ras­ko­šne, is­ce­ni­ra­ne, ap­surd­ne pri­zo­re či­ja neo­če­ki­va­na is­kli­znu­ća de­sta­bi­li­zu­ju raz­li­ke iz­me­đu kre­i­ra­nog i pre­u­ze­tog, bu­de­ći po­vi­šen emo­tiv­ni na­boj kod po­sma­tra­ča – na­vo­di Ka­ra­dži­će­va

Izvor: DAN

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude