AKCIJA NIKŠIĆKIH GIMNAZIJALICA: Sakupljali hranu

Po­vo­dom Da­na Gim­na­zi­je „Sto­jan Ce­ro­vić” Uče­nič­ki par­la­ment te usta­no­ve ju­če je or­ga­ni­zo­vao hu­ma­ni­ta­r­nu ak­ci­ju ko­jom su že­lje­li da pru­že po­dr­šku i po­moć dvje­ma po­ro­di­ca­ma iz Nik­ši­ća.

Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju uče­ni­ka, po­ro­di­ce su oda­bra­ne u sa­rad­nji sa Cen­trom za so­ci­jal­ni rad, a uz po­dr­šku pro­fe­so­ra bi­ra­li su po­klo­ne.
– Pro­fe­so­ri su nas da­va­li sa­vje­te ka­da smo bi­ra­li hra­nu i he­mi­ju, a bi­ra­li smo one slat­ki­še ko­je mi naj­vi­še vo­li­mo. Ni­je­smo za­bo­ra­vi­li da se bli­že no­vo­go­di­šnji pra­zni­ci. Po­klo­ne smo pri­pre­mi­li za sva­kog čla­na po­ro­di­ce, bi­lo je tu dru­štve­nih iga­ra, gar­de­ro­be, ukra­sa za ko­su za dje­voj­či­ce, na­ki­ta za jel­ku. Ipak No­va go­di­na se bli­ži i li­je­po je da­ri­va­ti, na­vo­di se u sa­op­šte­nju gim­na­zi­ja­la­ca.

Za­jed­no sa pro­fe­so­ri­ma i di­rek­to­rom gim­na­zi­je, uče­ni­ci su da­nas pre­da­li po­klo­ne i pa­ke­te po­ro­di­ca­ma ko­je su ih, ka­ko ka­žu, do­če­ka­le sa osmi­je­hom na li­cu.
– Ra­dost ko­ju smo vi­dje­li na li­ci­ma dje­ce, a su­zne oči ro­di­te­lja pu­ne za­hval­no­sti i sre­će, ja­sno su nam da­le do zna­nja da tre­ba da na­sta­vi­mo sa ova­kvim ra­dom, jer na­še ma­lo ne­ko­me zna­či mno­go. Is­ku­stvo ko­je smo da­nas do­bi­li ne­pro­cje­nji­vo je, i ne mo­že se opi­sa­ti ri­je­či­ma, ka­žu gim­na­zi­jal­ci, uz apel vr­šnja­ci­ma da če­šće či­ne hu­ma­na dje­la i uče­stvu­ju i ini­ci­ra­ju ak­ci­je ovog ti­pa.

IZVOR: DAN

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude