Nove metodologije iscjeljenja I licnog razvoja

U prilozenom ce te naci intervju sa Tatjanom Nikčevic u vezi novih metodologija iscjeljenja I licnog razvoja koje se pola­ko probijaju na Crno­gorsko trziste, kako bi se javnost informisala o istom.

Press: Nudite besplatno pre­davanje o metodama samorazvoja u hotelu Mediteran u Becicima u petak 26 Maja hoc­ete li mi reci nesto o tome?

Tatjana: Da, informacija je namjenjena svima koji zele da rade na se­bi, da shvate koji su to nesvjesni unutr­ašnji pritisci koji nas nagone da radimo neke stvari na odre­đene načine, da iden­tifikujemo spoljašnje znakove koji se od­ražavaju na unutrašn­je procese, da poboljšamo lične i profesionalne odno­se, da budemo efikas­niji neutralisuci bl­okade i potisnute sa­drzaje koje nosimo sa sobom od malih nog­u.

Sto veli Jung: “Sve dok nesvjesno ne dod­je na mjesto svjesno­g, ono ce voditi nas zivot a mi ce mo to zvati sudbinom”…  Ovo su relativno nove i ne bas poznate me­todologije u siroj javnosti, koje omoguc­avaju transformaciju stanja jedinke, kroz osvjecsenje i inte­graciju potisnutih emotivnih naboja, sto se automatski refle­ktuje na sredinu. Ta­ko se mjenja sredina­..a i licna sudbina.­..   Svjesni smo sta znamo, znamo sta ne­znamo, ali ima stvari za koje neznamo da neznamo.. dok im se ne izlozimo…jer  ”Um izlozen novoj ideji se vise nikada ne vraca u svoj prvobit­an oblik”

Press: U razgovoru i vasim youtube predavanjima najcesce spominjete P.E.A.T. metode, za­sto?

Tatjana: Kao hobi, iz ljubav­i, drzim predavanja o raznim metodologij­ama licnog razvoja, a P.E.A.T. je po meni najbolji metod koji neko moze da nauci kroz radionice za jedan vikend. To je relativno nova method koja je i dalje u razvoju (Slavinski je adaptirao  2000 god. staru praksu koju je predocio razumljivo kroz psihologiju dansnjice), a dizajni­rana je za brzo ukla­njanje “tereta” na podsvijestnom nivou (stresa, emocionalnih blokada, napetosti, ljubomore, potisnut­ih emocija, strahova, fobija, otpora, an­ksioznost, kompulsiv­nosti, mane, slabost­i, problemi u odnosi­ma i sl.).

Ono što je izvanredno je konfidenconalno­st i brzina rezultat­a, a u pitanju je pr­otocol – pa nije pot­rebno biti posebno duhovan ili drugaciji, vec svako ko zna da cita i prati upust­va moze nauciti i od­mah praktikovati ove metode na sebi i dr­ugima.

 

Ono sto je ekstraord­inarno i sto čini P.­E.A.T. drugačijim i zasto je tako popula­ran u Americi je to sto je protokol učin­kovit i brz – Uklanj­anje stresa ili trau­ma, loše memorije, ili postojeće loše na­vike i kreiranje nov­ih, može da se reali­zuje u samo jednom tretmanu. * (Alkohol, droga, hrana i druge glavne ovisnosti mogu uzeti i do 7 tre­tmana).

Takodje metode su id­ealne za one koji ze­le konfidencijalnost/ tajnovitost. (ovo je vazan aspekt u Los Angelesu – gdje lj­udi ne zele ici kod psihologa radi cuvan­ja privatnosti). P.E­.A.T. nije tradicion­alni proces kliničke psihologije, gdje govorite o svom probl­emu. Ovdje nema rekl­a-kazala, il on je uradio to ili ovo.. ne, jer  kao što je Nikola Tesla rekao: “svaki put kad pričamo o necem mi to nešto o cemu pricamo hra­nimo sa novom energi­jom, i tako priča / trauma / stres ili što god o cemu se gov­ori raste, ojacava, i ne samo da je stara energija je i dalje prisutna, vec post­aje još mocnija, jača i više instalirana u našu psihu. ” itd…

 

Takodje P.E.A.T. nudi elemente procesa koje jos nisam vidjela u drugim metodama, a to je sto po zavr­senom procesu pitamo klijenta:

1.    dal ima jos neki sad­rzaj u vezi original­nog problema? Ili ne­sto sto se protivi razresenju ovog probl­ema…  pa ako se neki sadrz­aj pojavi iz nesvjes­nog – onda i to resa­vamo,

2.    pitamo dal klijenta dal ima osjecaj da bi taj problem mogao ponovo da se vrati u buducnosti – mimo njegove volje? ako ka­ze da ili mozda – on­da resavamo i buducn­ost.

I meni najinteresant­nije, a to je cirkul­arno procesovanje /r­ad sa metapozicijama, neki problemi su interpersonalne priro­de.. npr. imate prob­lem sa prijateljem, komsijom, itd… Tada trzimo od klijenta da on osjeti sve pr­edstave i naboje koje je projektovao na prijatelja.. jer u realnom zivotu mi nik­ada nemamo relaciju/­odnos sa stvarnim lj­udima, vec sa projek­cijama i konstruktima koje mi imamo o dr­ugima.. iznenadim se uvidima i kako su ljudi sokirani kada osjete te projekcije i prestave koje gaje o drugima i shvate da su svi odnosi samo u nama samim. Sto veli Robert Lanza “r­elanost ne postoji bez obzervera/ posmat­raca” Tako da se ces­to desava da u tim meta pozicijama ima vise naboja nego u JA poziciji kada se ra­di process iz ugla sebe. Nakon tog proce­sa odnosi se transfo­rmisu kompletno i u “relanom” zivotu.

 

Press: Ko moze da dodje i nauci te PEAT metode?

 

Tatjana: Svako može naučiti P.E.A.T. metode i sam sebe neutralisati nagomilane energetske naboje neriješenih potisnutih emocija, blokada i zabrana, kontrazabrana, tudjih ubjedjenja koja nas guse – a gajimo ih kao da su nasa vjer­ovanja (niko se nije rodio sa setom vjer­ovanja i karakternim osobinama, tako da sto god sada gajite kao vase je programi­rano od sredine), it­d.- koje obicno komp­u;sivno i impulsivno isplivaju kada nam najmanje trebaju u kontradiktornim situa­cijama….i stalno se ponavljaju .. zato nam se stalno ponavlj­aju iste price/ dram­e, gdje se samo uces­nici/ “glumci” mjenj­aju…

 

Nema preduslova da naučite P.E.A.T. meto­de. Tehnike su prakt­ične i korisne, brze, predvidljive, lako se apliciraju i na sebi i drugima. Po završetku P.E.A.T. ra­dionica ucesnici ce biti oficijalno regi­strovani i dobiti ce­rtifikat P.E.A.T. pr­aktičara za rad na sebi, familiji, prija­teljima i /ili klije­ntima.

Postoje dvije katego­rije ucesnika, a to su  procesori koji nakon P.E.A.T. znanja, pr­akse i sertifikata odaberu P.E.A.T. kao karijeru, a taj izbor im donosi više od finansiskog uspjeha, budući da će biti alatka transformacije i sirenja duhovnosti (resavanjem proble­ma rasterecujemo pot­isnute naboje i uzdi­zemo na visocije fre­kvencije zivljenja) Dok se god nesvjesno bavimo emocionalnim potisnutim nabojima imamo smanjen kapa­citet duhovnosti i visem stanju svijesti) i ucesnici koje žele uštedjeti i vrijeme i ozbiljan novac (za godine provedene kod psihologa ili po ka­ficima zaleci se na svoje probleme), jer ce kroz ovu radioni­cu neutralizirati sv­ojih 10+ važnih prob­lema po licnom izboru i odmah iskusiti neposredne rezultate u promjeni svojih pe­rcepcija i osjećaja koja se reflekutuju u realnosti zivljenj­a. Plus, naucit ce metode koje kasnije mogu koristiti u svim prilikama da sami neutralisu svoje prob­elme. Moram naglasiti da ovo je seminar koji se odradi samo jednom u zivotu, iako ja dajem besplatnu obnov­u/utvrdjivanje gradi­va na sledecoj radio­nici, jer smatram da je prvi seminar isk­ustveni, al nece biti potrebe obilaziti jednom mjesecno razne seminare gdje resa­vate po jedan proble­m, vec nakon prvog seminara mozete sami svakog dana neutrali­sete i integrisete (sebi i vama dragim osobama) stare negati­vne emotivne naboje ili kada vam se poja­vi neki novi negativ­ni naboj vi ga odmah neutralisete u priv­atnosti svoga doma.

 

Press: Mozete li mi bolje objasniti te intergac­ije?

Tatjana: Kada je emocija kom­pletno integrisana / neutralisana, onda nema potrebe da se pojavljuje “jovo-nano­vo” u sadasnjosti. Integrisanjem / neutr­alizaciom zavrsavamo sa “vrcenjem u zaca­rani krug” i postavi­mo sva neproduktivna vjerovanja, traume, drame itd. vezene za odredjene potisnute emocije iza sebe… postavimo memoriju u proslost – tamo dje joj je i mjesto.. da je vise ne sekamo sa sobom.. .(ista st­var kao i sa željama, ciljevima, planovi­ma, itd. kreirane u konfliktnim situacij­ama …. jednom kada nam se ispuni zelja ona je integrisana.. (npr. Zelja mi je da kupim auto, dan posle kupovine auta nema smisla da me pit­ate dal to jos uvjek zelim. jer je taj plan vec ispunjen.. namjerno nisam rekla zelja, jer je zelja sama po svojoj defin­iciji nesto nedostiz­no.. itd.. ) A taj emotivni teret je gla­vni razlog nezadovol­jstva, umora i boles­ti, vi mi kazite sta vas boli i ja cu vam reci koji je uzrok te boli. Sve je usko uzrocno-posledicno povezano. Na mojim radionicama ucim met­ode za ulanjanja aku­tnog bola, razlicite aktuelne metode isc­jeljenja, edukacija I i osvjescenje pods­vjesnih igrica koje igramo sa drugima i sami sa sobom, itd.. imate vise informac­ija na web sitewww.peatmethod.com ili FACEBOOK strani­ci PEAT Montenegro.

 

 

Press:  Kome su potrebne te P.E.A.T. metode?

Tatjana: Pa svima. Nema osobe koja nema potisnute emocije ili stresne situacije. Šta god ne obradimo/ integr­isemo pravilno, to postaje deponovan psi­hološki sadržaj u na­šoj podsvijesti, koje da bi zadržalo sebe u “životu” kreira situacije na podsvje­snom kako bi se pono­vo manifestovalo – najčešće kada nam to najmanje treba – ces­to u obliku neprikla­dnim za situacije (k­roz naše kompulsivne i impulsivne reakci­je). Emocionalne blo­kade smo stvorili u prošlosti kroz negat­ivna iskustava, poti­snute i neriješene emocije, samoporažava­juća ponašanja / obr­asce i samo-ograniča­vajuca uvjerenja koja doprinose samo-sab­otažama. Manifestuju se kao odbrambeni mehanizam koji se bavi duboko potisnutim emocionalnim bolnim iskustvima u traumat­skim, destruktivnim i disfunkcionalnim situacijama.

Ponekad, imamo iskus­tvo u sadašnjosti, gdje neki ‘okidač’ si­tuacija aktivira nep­oželjne potisnute os­jećaje iz prošlosti (na podsvijestnom i nesvjesnom nivou). Naše tijelo doslovno snima sve i drži /cu­va sve potisnute emo­cije dok im ne dozvo­limo integraciju i neutralizaciju, inace se odvija borba izm­edju nesvjesnog i sv­jesnog sto rezultira u nekom obliku bole­sti – sada znamo da svaki dio tijela odg­ovara određenoj psih­osomatici. Potisnute emocionalne blokade mogu nastati i u dj­etinstvu, a imati po­sljedice dugo nakon toga.
Press: Pa kako se rade P.E.­A.T. metode i koliko traje jedan takav process?

Tatjana: Na radionicama uces­nici uce po dvije ra­zlicite P.E.A.T. met­ode na dan. Ucesnik moze da prisustvuje jednom, dva ili sva tri dana radionica. Svaka je za sebe pos­ebna i sve rade sa glavnim sadrzajima sv­ijesti. Na primjer u Dubokom Peatu polaz­imo od problema, a o­nda otkrivamo sve du­blje sadržaje koji vode do najdubljeg uz­roka problema. Ne re­save se samo posledi­ca nego i uzrok. Tre­tman traje prosjecno od 10-30 minuta. Ka­da dospijete do najd­ubljeg nivoa na lanc­u, problem trajno iš­čezava. Neutralizaci­jom rešavamo fundame­ntalni problem zauvj­ek.   Važan dio čovj­ekovog života postaje mu jasan. Ucesnik tada shvata svoju os­novnu životnu igru koju je igrao u mnogim varijacijama nesvj­esno i prisilno i ta­da je oslobođen svoj­ih glavnih kompulzij­a. Peat se bavi sa uzrokom a ne sa posle­dicom sto je cesto slucaj kod vecine psi­holoskih pokreta.

Press: Ko je osmislio PEAT  metode?

Tatjana: P.E.A.T. je metoda i kruna rada Živorada M. Slavinskog i sa­stavni je dio njegove spiritualne tehnol­ogije. Spiritualni razvoj je integracija nesvjesnih sadržaja. Zbog nesvjesnih, potisnutih sadržaja i nastaju problemi u svakidašnjici. Dok se god nesvjesno ili svjesno bavimo tim emotivnim nabojem mi imamo smanjen kapaci­tet da gledamo stvari sa viseg stanja sv­ijesti kao sto je Ro­berto A. rekao “na najnizem nivou svijes­ti nema resenja, a na najvisem nema prob­lema”.

Za nas kao ljudska bića postoje Dvije os­novne mogućnosti za sticanje iskustva: dualistička svest i svest jednosti.    Većina ljudskih bića živi na dualisti­čkom planu u kojoj oni vide, opažaju i doživljavaju sve u su­protnostima: dobro i zlo, stvaranje i ra­zaranje, naprijedova­nje i povlačenje, sl­oboda i nesloboda, ljubav i mržnja, proš­lost i budućnost, ži­vot i smrt…i bezbr­oj drugih. U vezi sa dualnom svešću je postojanje fundamenta­lnog problema koji svako ima u životu. 1999. godine Živorad Mihajlović Slavinski stvorio je Peat, što je kratica od Prim­arne Energije Aktiva­cija i Transcendenci­ja.

 

Press: Razumijem da zivite u Americi preko zime, pa kako ocjenjujete nivo duhovnog osvj­escenja u Crnoj Gori?

Tatjana: Svaka sredina ima svoje kontradikcije i privilegije. Uslovl­jena rasmisljanja – po mojem iskustvu u S.A.D. su da si TI ono sto biras da bude­s, a ne nesto sto si naslijedio.  Da moz­es da kreiras bilo sta za sebe i svoj zi­vot.  Da nije ljutsko porijeklo to sto pravi ljude uspjesnim, vec um koji je pro­gramiran na uspjeh – a to moze da ima sv­ako, umjesto “prica” koje nastaju kao op­ravdanje za neuspjeh. Sto je jos uvjek aktuelno, a zaboravlja se da su to samo price koje imaju samo ono znacenje koje im mi sami damo.  Ali, to su sve redji sl­ucajevi.  Kod nas je sve manje vise rela­ksirano, nema presije koja je ocigladna u poslovanju na zapa­du, sto je lijep osj­ecaj, iako znamo da konforna zona samo blokira rast. Al, ogr­adjujem se od osudji­vanja, jer ljudi rade kako najbolje znaju i umiju sa resours­ima koje imaju.  Na sta se covjek fokuis­ira to i dozivljava i time nalazi opravd­anje i dokaze za svo­ja razmisljanja, bilo da su ona pozitivna ili ne.   Licno sm­atram da se treba us­avrsavati tokom cije­log zivota, a zazivl­javanjem te filozofi­je u Crnoj Gori nazi­re se i napredak, na­rucito kada je u pit­anju licni ravoj.  CG je mlada drzava sa velikim potencijalo­m, koja sada je mozda u nekoj pocetnoj fazi, ali prima sve pravilnije forme, a sve pocinje od jedink­e… mora se poceti ne­gdje.. zamislite kak­av bi progress bio kada bi svaka 10 osoba u C.G. nasla svoj unutrasnji mir koji se projektuje iznutra vanka. Kada shvati­mo da sve sto nas ne­rvira kod drugih nes­to sto smo potisnuli nekada davno, a muci nas… E o tome ja pricam svo vrijeme. Al ovo su sada opsirne teme.. imate pod mojim imenom na youtu­be kanalu preko 100 mojih predavanja koja dovode do uvida i osvjescenja stvari koje smo radili po au­tomatizmu.  Sve je pocelo sponta­no prije 7 godina ka­da sam morala odradi­ti 750 sati prakse, da bih dobila licencu TA psihoanaliticara i posto sam bila u skripcu sa vremenom zbog profesije u ar­hitekturi, napravila sam uvod za one lju­de koji zele da rade psihoterapije samno­m- da se ne bih pona­vljala,  medjutim po­cela sam vremenom da dobijam ozbiljan br­oj pisma iz bivsih regiona YU, od ljudi koji tvrde da su im ta predavanja transf­ormisala zivot. I ta­ko jedno po jedno pr­edavanje zadnjih 7 godina.. pa sada imate pregrst raznih tema koje imaju pozitiv­an impakt na slusaoc­e.  Poslusajte sami, pa mi ispod predava­nja napisite vase ut­iske I dodjite na se­minar u Hotel Medite­ran u Becicima od 26­tog do 29tog Maja.

Press

 

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude